Hakeminen

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry avaa teemahaun 28.10.2019 YHDISTYSTEN PIENILLE INVESTOINNEILLE. Haku päättyy 15.1.2020. Toimenpiteet voivat sisältää maaseudun asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja laitehankintoja, ympäristön kunnostustoimenpiteitä, pieniä korjaustöitä tai pienien rakennelmien rakentamista, sellaisia jotka eivät tarvitse viranomaislupia. 

Tukea voivat hakea rekisteröidyt toimijat (yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat) yleishyödyllisiin toimenpiteisiin. Yleishyödyllisellä tarkoitetaan yhteisön käytössä olevaa aluetta, rakennusta tai rakennelmaa, jossa asukkaat kokoontuvat ja harrastavat sekä välineistöä, jota käytetään yhdessä harrastamiseen. 


Mikä on teemahanke?
 

Teemahanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman uusi tukimuoto. Hanketyyppi on tarkoitettu helpottamaan yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää ohjelman rahoitusmahdollisuuksia paikallisessa kehittämisessä ja edistämään Leader-ryhmän paikallisen strategian toteuttamista. Teemahankkeessa kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Leaderryhmä. Teemahanke voi koostua joko investoinneista tai kehittämistoimenpiteistä. 

Teemahankkeeseen haetaan erillisellä haulla rahoitettavia toimenpiteitä. Toimenpiteillä on ennalta rajattu toteutusaika. Toimenpiteiden valinnalle on laadittu hakuohje, valintakriteerit ja menettelyohje, joilla varmistetaan hakijoiden tasavertainen ja puolueeton kohtelu.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Leader-rahoituksen hyödyntäminen pienissä hankkeissa, joiden toteuttaminen ns. normaalina Leader-hankkeena ei olisi mahdollinen hankkeen pienuudesta johtuen. Teemahankkeella etsitään myös uusia hanketoimijoita, joille Leader-rahoitus on uusi toimintatapa. vähäisemmällä vaivalla.  Tukea voidaan hyödyntää esim. yhteisöjen toiminnan kehittämiseen ja monipuolistamiseen sekä asukkaiden aktiivisuuden ja elinolojen parantamiseen.

Paikallistasolla hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parantaa asumisviihtyvyyttä, tehostaa yhteisessä käytössä olevien kokoontumistilojen käyttöä ja parantaa maaseudulla toimivien yhdistysten toimintaedellytyksiä.

Hakija

Teemahankkeiden toimenpiteitä voivat hakea erilaiset yhdistykset (kyläyhdistykset, harrastusseurat, nuorisoseurat jne.), järjestöt, säätiöt, seurat, jne (ei kunta). Haettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä, ei pienen piirin/seuran/yrittäjän toimintaa. Erityisesti Leader-toimintaan aiemmin osallistumattomat uudet hankehakijat ovat toivottavia. Aiemmin tukea hakeneita ei kuitenkaan suljeta pois. Hakijan toimipaikka voi sijaita kaupunkialueella, kunhan toiminta kohdistuu maaseutualueelle.

Hankkeen koko

YHDISTYSTEN PIENET INVESTOINNIT –teemahankkeesta haettavan investoinnin kustannusarvion tulee olla 500-10 000 euroa. Mikäli kriteerit täyttäviä hakemuksia tulee enemmän kuin haettaviin investointeihin on käytettävissä rahoitusta, valinnassa painotetaan pienempiä hankkeita.

Arvonlisävero

Mikäli hakija saa arvonlisäveron palautuksena takaisin, hakee hakija toimenpiteen ilman arvonlisäveroa. Mikäli palautusta ei saa, voidaan arvonlisävero sisällyttää hankkeen kuluihin.

Hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta asetettuihin lakeihin (28/2014) ja muihin säädöksiin. Teemahankkeella tuetaan vain kone- ja laitehankintoja, välineitä yms. kiinteitä esineitä. Rakentamista sisältäviä  hankkeita ei hyväksytä. Hankkeet voivat sisältää koneiden ja laitteiden asentamiseen liittyviä, koneiden ja laitteiden käyttöönottoon välttämättömiä työkustannuksia. Teemahankkeen investointitoimenpiteiden hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi:

 • kone- ja laitehankinnat
 • ostopalvelut (esimerkiksi sähköasentaja)
 • väline- ja laitehankinnat
 • kirjanpitokustannukset hankkeen osalta 

Tukea ei myönnetä

 • yhdistyksen hallintoon yms. käytettävät ATK-laitteet, tulostimet ja kopiokoneet
 • korvausinvestointeja; laite korvattaisiin vastaavalla uudella
 • rakentamishankkeita
 • toteutusajaltaan epärealistisia investointeja (ei ehditä toteuttaa hankkeen aikana)
 • rajattua käyttäjäryhmää hyödyttäviä investointeja
 • pienimuotoisia ja nopeasti kuluvia materiaaleja ja välineitä

 Leader-rahoitus

Alahankkeelle myönnetään 60 %:n Leader-tuki. Hakijan yksityistä rahoitusosuutta tulee olla 40 % kokonaisrahoituksesta. Yksityinen rahoitus voi muodostua vain hakijan omasta rahasta, vastikkeetonta työtä (talkoota), materiaalilahjoituksia yms. luontaissuorituksia ei hyväksytä hakijan omaan rahoitusosuuteen.  Leader-tuki maksetaan hakijalle aina jälkikäteen kuitteja vastaan. Hakijan tulee maksaa investointi ensin itse. Maksua haetaan kootusti hankepäätöksen jälkeen tulevien ohjeiden mukaisesti.

 Investoinnin kesto

Hankittavien koneiden ja kalusteiden/laitteiden tulee olla sellaisia, joiden oletettu käyttöikä on 5 vuotta. Käyttötavarat tai käytetyt koneet ja laitteet eivät ole tukikelpoisia. Tuettavien investointien tulee olla hankkeen toteuttajan omistuksessa hankkeen päätyttyä eikä niitä saa myydä tai luovuttaa muiden omistukseen ennen kuin säädösten mukainen säilytysvelvollisuus päättyy.

Investointia eikä hankintapäätöstä saa tehdä ennen hakemuksen jättämistä.

Rahoitettavilla hankkeilla on toteutusaikaa vuoden 2020 loppuun saakka.

 Hakuaika

Toimenpiteitä tulee hakea 28.10.-15.1.2020 välisenä aikana virallisella lomakkeella Lnro 3325B tarvittavine liitteineen. Hakemuslomake toimitetaan Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:lle, Eteläinen Asemakatu 4 A, 11130 Riihimäki. Hakuajasta myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

 Allekirjoittajat

Hakemuksen allekirjoittavat organisaation sääntöjen mukaiset nimenkirjoitukseen oikeutetut.

 

Hakemuksen liitteet

Hakulomakkeen liitteeksi kaikilta hakijoilta:

 • ajantasainen yhdistysrekisteriote tai muu selvitys nimenkirjoitusoikeudesta
 • yhteisön säännöt
 • selvitys taloudellisesta tilanteesta esim. tilinpäätösasiakirjat viimeisestä tilinpäätöksestä
 • päätös (pöytäkirjaote) että yhdistys on päättänyt hakea tukea kyseiseen toimenpiteeseen Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:ltä
 • kustannusarvio

Lisäksi tarvittaessa: 

 • selvitys hintatasosta, kun hankinnan kustannukset ovat yli 2 500 euroa
 • hankesuunnitelma, jossa kerrotaan hankkeen keskeinen sisältö ja tavoitteet
 • selvitys ALV-velvollisuudesta
 • suunnitelma välirahoituksen järjestämisestä ja likviditeettisuunnitelma
 • Leader-hankkeen tavoitteet ja tulokset,lomakkeella 3306Lind
 • kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset, lomakkeella 3306Dind
 • palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös 1. maksuhakemuksen yhteydessä)
 • Mikäli toimenpiteen kohteena oleva alue tai rakennus sijaitsee vuokramaalla, on vuokraoikeuden oltava voimassa vähintään 10 vuotta ja vuokraoikeus on kirjattava Maanmittauslaitoksella. Vuokraoikeuden kirjaaminen tulee tarvittaessa saattaa vireille heti, jotta päätös siitä saadaan hankehakemuksen liitteeksi (ehdoton edellytys)

Esimerkkejä  rahoitetavista hankkeista

 • harrastusmahdollisuuksien parantamiseen liittyvät kone-, laite- ja välinehankinnat
 • asukkaiden yhteisessä käytössä olevien rakennusten käytettävyyttä, energiatehokkuutta jne. parantavat kone-ja  laitehankinnat (esim. ilmalämpöpumput)
 • asukkaiden yhteisessä käytössä olevien tilojen laitehankinnat (videotykki, kodinkoneet)
 • uuden toiminnan käynnistämisessä, laajentamisessa ja monipuolistamisessa tarvittavat kone- ja laitehankinnat