Hakuprosessi

Vipinää kylille hakuprosessin kulku ja hakemusten käsittely

 1. Haku avataan 15.07.2021. Hakuprosessin alkuvaiheessa kannattaa olla yhteydessä Leader-toimistoon, josta saa henkilökohtaista neuvontaa rahoituksen hakemiseen
 2. Yhdistys (toimenpiteen toteuttaja) tekee päätöksen rahoituksen hakemisesta toimenpiteen (esim. ulökoliikuntavälineet) toteutukseen. Yhdistyksessä kirjoitetaan tarvittaessa erillinen hankesuunnitelma, selvitetään toimenpiteen kustannukset ja täytetään hakemuslomake ja hankkii muut tarvittavat liitteet (katso yllä) 
 3. Yhdistys toimittaa hakemuksen ja siihen tarvittavat liitteet Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:lle 30.09.2021. mennessä. Hakemus kannattaa kuitenkin jättää aikaisemmin. Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä
 4. EMO:n henkilökunta tarkistaa kaikki määräaikaan mennessä saapuneet tukihakemukset ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä
 5. Mahdollisiin täydennyspyyntöihin on vastattava annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli hakemus jää puutteelliseksi eikä pyydettyjä täydennyksiä ole toimitettu, hakemusta ei voida puoltaa rahoitettavaksi
 6. EMO ry:n hallitus käsittelee hakemukset ja päättää teemahankkeesta rahoitettavat toimenpiteet seuraavassa hakuajan päättymisen jälkeisessä kokoukseessaan. Rahoitettavien toimenpiteiden on noudatettava EMOn strategiaa ja niiden on täytettävä valintakriteerit (löytyvät alempana)
 7. Kaikkien teemahankkeesta rahoitettavaksi puollettujen toimenpiteiden toteuttajien kanssa tehdään sopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä EMO ry:ltä toimenpidettä toteuttavalle taholle sekä sovitaan työn- ja vastuunjaosta. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen
 8. Hakemus (kaikkine alatoimenpiteineen) lähetetään EMO ry:stä Hämeen ELY-keskukseen laillisuustarkastusta varten, kun kaikki sopimukset on allekirjoitettu
 9. Teemahankkeen virallisen rahoituspäätöksen antaa Hämeen ELY-keskus
 10. Toimenpiteitä voi lähteä toteuttamaan omalla riskillä, kun sopimus on allekirjoitettu. Toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat toimenpiteiden hakijat (toimenpiteet tulee toteuttaa tehtyjen suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti)
 11. Tuki maksetaan jälkikäteen toimenpiteen toteutuksesta syntyneiden tukikelpoisten kustannusten perusteella. Toimenpiteiden toteuttaja vastaa maksuhakemusten laatimisesta. Maksuun voi hakea kustannuksia, jotka ovat hyväksytyn suunnitelman ja kustannusarvion mukaisia. Ajankohdat, jolloin maksuhakemuksia voi tehdä, ilmoitetaan hankkeiden hakuajan päättymisen jälkeen. Tukea ei ole mahdollista hakea ennakkona
 12. EMO ry kokoaa kaikkien rahoitettujen toimenpiteiden maksuhakemukset yhdeksi hakemukseksi ja toimittaa sen Hämeen ELY-keskukseen, joka tarkistaa sen. Kun tuki on maksettu EMO ry:lle, maksaa EMO ry toimenpiteiden toteuttajille heille kuuluvan osuuden tuesta.
 13. Toimenpiteiden toteuttaja vastaa toimenpiteiden raportoinnista oman toimenpiteensä osalta
 14. Kaikkien toimenpiteet tulee olla toteutettuna (myös kulut maksettuna) 31.12.2022 mennessä