Kriteerit

YRITYSTEN KRITEERIT

Kriteerien käytön periaatteet

Jokaisesta hankehakemuksesta arvioidaan kuinka hyvin ne täyttävät EMOn valintakriteerit. Kriteereillä arvioidaan kuinka hyvin hanke täyttää EMOn stratgian tavoitteet, Leader-hankkeille asetetut vaatimukset, mitkä ovat sen tulokset ja vaikuttavuus jne.

EMOn valintakriteerit muodostuvat kolmesta eri tyypistä:
1.    Pakolliset kriteerit
2.    Yleiset kriteerit
3.    Erityiset kriteerit

Pakollisilla kriteereillä arvioidaan kuinka hyvin hakemus täyttää EMO strategian tavoitteita, Leader-ohjelman ja säädösten vaatimukset jne. Tullakseen hyväksytyksi, hankeen on täytettävä pakolliset kriteerit.

Yleisillä kriteereillä arvioidaan kuinka hyvin hanke täyttää EMOn strategian keskeisimmät tavoitteet. Hakemus voi saada kustakin arvioitavasta kohdasta 0-3 pistettä. Arviointiasteikko 0 = ei vaikutusta, 1 = vähäiset vaikutukset, 2 = kohtalaiset vaikutukset, 3 = merkittävät vaikutukset. Mitä paremmin hanke ne täyttää, sitä suuremman pistemäärän se saa yleisistä valintakriteereistä.

Erityisillä kriteereillä arvioidaan kuinka hyvin hakemus täyttää erityisen tärkeiksi kehittämiskohteiksi määritellyt strategian tavoitteet. Hankkeen ei ole pakko toteuttaa erityisiä kriteerejä tullakseen hyväksytyksi, mutta niiden täyttämisestä saa maksimissaan 1 lisäpisteen/kriteeri.  Erityiset kriteerit arvioidaan asteikolla 0 = ei vaikutuksia, 1 = vaikutuksia.

Käytössä olevat valintakriteerit

Pakolliset kriteerit

Pakolliset kriteerit on kaikkien yrityshankkeiden täytettävä. Pakolliset kriteerit arvioidaan asteikolla 0 = ei täytä, 1 = täyttää. Hankkeiden arvioinnissa käytettävät pakolliset kriteerit:

•    hanke on EMOn strategian mukainen ja toteuttaa strategian teemoja ja tavoitteita
•    yritys sijaitsee EMOn maaseutualueella tai investointi kohdistuu sinne
•    taloudelliset edellytykset:  yrityksellä on riittävät resurssit ja toiminta on kannattavaa
•    liiketoiminnan laajentuminen
•    yrityksellä on ajantasainen ja sen kokoon nähden kattava liiketoimintasuunnitelma
•    tuen myöntäminen ei anna suhteetonta kilpailuetua olemassaoleviin saman alan yrityksiin verrattuna
•    hanke on kustannustehokas
•    hanke on realistinen

Yleiset kriteerit:

Yleisillä kriteereillä arvioidaan ohjelman keskeisimpien tavoitteiden toteutumista. Hanke voi saada jokaisesta kriteeristä 0-3 pistettä.  Arviointiasteikko 0 = ei vaikutusta, 1 = vähäiset vaikutukset, 2 = kohtalaiset vaikutukset, 3 = merkittävät vaikutukset.  Hankkeiden arvioinnissa käytettävät yleiset kriteerit:

•    täydentävyys: hanke lisää ja/tai monipuolistaa alueen yritystoimintaa
•    paikallistaloudelliset vaikutukset: hanke edistää paikallisten markkinoiden toimintaa, luo uusia palveluja alueelle ja/tai korvaa muualta tehtäviä hankintoja
•    työllistävyys
•    jalostusarvon lisääntyminen: hanke lisää paikallisten raaka-hyödyntämistä, niiden jalostusarvoa jne.
•    verkostoituminen: hanke lisää verkostomaista toimintaa, monipolista alihankintaketjuja jne.
•    teknologian uudistaminen:  hankkeessa otetaan käyttöön uutta teknologiaa tai uusia teknologisia menetelmiä
•    innovatiivisuus: uusien tuotteiden tai palveluiden syntyminen
•    liikevaihdon kasvu
•    vaikutukset nuoriin:  hanke työllistää nuoria, luo koulutus- tai harjoittelupaikkoja nuorille jne.
•    edistää sukupuolten tasa-arvoa yrityksessä

Erityiset kriteerit:

Erityisillä kriteereillä arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta nuorisoon, hankkeen toteutuksen laajapohjaisuutta ja tulosten siirrettävyyttä. Hankkeen ei ole pakko toteuttaa erityisiä kriteerejä tullakseen hyväksytyksi, mutta niiden täyttämisestä saa maksimissaan 1 lisäpisteen/kriteeri.  Erityiset kriteerit arvioidaan asteikolla 0 = ei vaikutuksia, 1 = vaikutuksia. Hankkeiden arvioinnissa käytettävät erityiset kriteerit:  

•    biotalous: hanke kehittää biotaloutta, bioenergia-alaa, puun jalostamista jne.
•    lähiruoka: hanke edistää lähiruuan käyttöä
•    kansainvälisyys: hanke edistää yrityksen kansainvälistymistä tai suuntaa kansainvälisille markkinoille
•    monikulttuurisuus: hanke edistää maahanmuuttajien työllistymistä
•    uudet yritysmallit: hanke luo uusia yritystoiminnan muotoja, nettikauppa, osuustoiminta jne.
•    positiiviset ympäristövaikutukset
•    sosiaalinen työllistävyys: edistää vaikeasti työllistettävien sijoittumista työelämään
•    luonnon kestävään hyödyntämiseen perustuva yritystoiminta