Säännöt

SÄÄNNÖT 

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, Södra Finlands Landsbygd kan EMO rf ja sen kotipaikka on Riihimäki.    Yhdistyksen toimialueena on Hausjärven, Hyvinkään, Järvenpään, Lopen, Nurmijärven, Riihimäen, Tuusulan ja Vantaan kunnat.  Yhdistys voi päätöksellään toteuttaa myös muille alueille ulottuvia toimenpiteitä ja kansainvälistä toimintaa.

 

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimialueensa kuntien asukkaita omaehtoiseen yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia, säilyttää maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä, edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta, kaupunkiyhteistyö ja kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi voittoa tavoittelematta mm.

- ylläpitää, kehittää ja tukea paikalliselta tasolta lähtevää toimintaa, ideoita ja hankkeita

- laatia ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia

- hankkia ja hallinnoida rahoitusta tarkoituksensa mukaisiin hankkeisiin

- toimia kehittämistyössä jäseniensä yhteistyöelimenä

- toimia yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen sekä muiden organisaatioiden kanssa

- järjestää jäsenkunnissaan koulutus-, neuvonta- ja tiedotustoimintaa

- edistää kansainvälisten valmiuksien ja yhteyksien luomista mm. neuvomalla ja valmentamalla kansainvälisen toiminnan edellyttämiä taitoja, kulttuurien tuntemusta jne., etsimällä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja välittämällä kontakteja kansainvälisiin kumppaneihin

- toimia muilla samantapaisilla tavoilla

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, huutokauppoja, sekä harjoittaa järjestämissään tilaisuuksissa kioski-, kahvila- ja ravintolatoimintaa.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet voivat olla henkilöitä tai rekisteröityjä yhdistyksiä ja muita oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.  Jäsenyys alkaa ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.  

Vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa mainituin perustein.  Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta vähintään kahdelta vuodelta.


4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja jonka toimikausi on yksi vuosi ja 8-17 muuta varsinaista jäsentä sekä kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.  Hallitus voi nimetä erillisiä työryhmiä käsittelemään hallituksen erikseen määrittelemiä tehtäviä.  Varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta kuitenkin siten, että lähinnä puolet jäsenistä eroaa vuosittain, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.  Hallituksen jäsenet voivat toimia korkeintaan kolme peräkkäistä kaksivuotiskautta.

Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet pyritään valitsemaan siten, että yhdistyksen toimialue ja jäsenistö ovat tasapuolisesti edustettuina.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kun kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.  Mahdollisten erillisten työryhmien kokoontumisperusteista päättää yhdistyksen hallitus.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.  Työryhmien esityksissä lopullinen päätösvalta on yhdistyksen hallituksella.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

5. Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen nimenkirjoittajaksi nimeämän henkilön kanssa.

 

6. Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi valitsemat enintään kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

 

7. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.  Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

8. Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.  Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään 14 päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimusten esittämisestä.

 

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen virkailijat ja pöytäkirjantarkastaja/ääntenlaskijat
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Käsitellään yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus
 4. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 5. Päätetään kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksu
 6. Päätetään talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
 9. Päätetään hallituksen koko ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan
 10. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 11. Valitaan edustaja/edustajat muihin järjestöihin
 12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat, ja ne jäsenten esittämät asiat, jotka on toimitettu hallitukselle tiedoksi vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta

  

11. Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan purkamispäätöksen tehneen kokouksen edellyttämällä tavalla.  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan samaan tarkoitukseen.