Tuen hakeminen ja maksaminen

Maksua haetaan kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Kirjallinen maksuhakemus toimitetaan Leader-EMOlle. Maksuhakemukseen on liitettävä:

Tukea ei makseta ennen kuin meno on kirjattu tuen saajan kirjanpitoon hankkeen menoksi. Tuen viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että hanke on toteutettu tukipäätöksen mukaisesti. Mikäli hankintojen hintatasoa ei ole selvitetty tukea haettaessa, tuensaajan on liitettävä maksuhakemukseen selvitys kustannusten kohtuullisuudesta.

Tukea haetaan enintään kahdessa erässä, viimeisen erän on oltava vähintään 20 % myönnetystä tuesta. Tukea maksetaan enintään tukitasoa ja myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemuksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Jos maksuhakemukseen on sisällytetty tukikelvottomia kustannuksia, vähennetään nämä maksuhakemuksessa esitetyistä kustannuksista maksettavan tuen määrää vahvistettaessa.

Kustannukset ovat haettava maksuun siltä maksatusjaksolta, jona alahankkeen toteuttaja on ne maksanut. Aiemmalla maksatusjaksolla maksettuja kuluja ei voi hakea maksuun enää myöhempien maksatusjaksojen yhteydessä.

HUOM. Jos kyseessä on hankkeen loppumaksatus, ilmoittakaan maksatushakemuksen kohdassa 2. HANKKEEN TIEDOT kyseessä olevan loppumaksatus. Ilmoittakaa myös maksatushakemuksen lopussa olevat indikaattoritiedot. Liittäkää mukaan kuvia, joissa näkyy hanketuella toteutetut investoinnit, hankkeen toteutuminen varmennetaan kuvien avulla. Digitaalisissa kuvissa tulee olla sijaintitiedot investoinnin sijainnin varmistamiseksi. Ohjeet sijaintitietojen liittämisestä kuviin löytyvät kuvaamiseen käytettävien laitteiden käyttöohjeista.

Maksatushakemus on allekirjoitettava yhdistyksen sääntöjen mukaisesti (sääntöjen mukaiset nimenkirjoittajat)

 

Maksatusjaksot ja maksuhakemusten jättöajat

  1. maksatusjakso 15.07.2021-30.4.2022, maksatushakemukset on jätettävä 15.05.2022 mennessä
  2. maksatusjakso 1.5.2022-31.12.2022, maksatushakemukset on jätettävä 31.01.2023 mennessä

 

Maksuhakemuksen liitteet

Maksuhakemuksen liitteenä tulee olla;

  1. Ote pääkirjasta (kirjanpitäjän allekirjoitus)
  2. Kopiot laskuista, jotka on viety kirjanpitoon, eli laskuissa on tositenumerot
  3. Kopiot tiliotteista ja maksutositteista
  4. Muut mahdolliset selvitykset, esim. selvitys kilpailutuksesta
  5. Jos kyseessä on loppumaksu, liittäkää maksatushakemukseen kuva(t) tuella tehdyistä investoinneista. Kuvilla todennetaan hankeen toteutuminen. Digitkuvissa tulee olla sijaintitiedot, ohjeet niiden liittämiseksi kuviin löytyvät käytettävän laitteen käyttöoppaasta.