Ohjeet

Hankehaut ovat käynnissä ja hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hakemusten käsittelyssä noudatetaan valintajaksoja. 

Tuen edellytykset
Leader-ohjelman kautta myönnettävä hanketuki on tarkoitettu maaseutualueen asukaslähtöiseen kehittämiseen. Hanketuella voidaan mm. kehittää uutta toimintaa, edistää maaseudun kulttuuritarjontaa ja -virkistysmahdollisuuksia sekä edistää maaseudun palvelutarjontaa. Tukea voidaan myöntää sekä kehittämiseen että investointeihin. Hanke voidaan toteuttaa paikallisesti, mutta se voi olla toteutukseltaan yhtä kuntaa laajempikin

EMOn kautta Leader-hanketukea voivat hakea Espoon, Hausjärven, Hyvinkään, Järvenpään, Lopen, Nurmijärven, Riihimäen, Tuusulan ja Vantaan maaseutualeilla toimivat julkisoikeudelliset yhteisöt; rekisteröidyt yhdistykset, alueen kunnat, seurakunnat jne.  Tuettavien toimenpiteiden tulee kohdistua EMOn maaseutualueelle,  EspoossaHyvinkäälläJärvenpäässä,  Tuusulassa ja Vantaalla kaupunkialueet on rajattu tuen ulkopuolelle.  Tukea voidaan hakea myös ELY-keskuksesta alueellisesti laajempiin hankkeisiin. Rahoitustaho kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä.

Hanketuella rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on tullut vireille.

Hakemuksen vireilletulo edellyttää vähintään seuraavia tietoja tallennettuna Hyrrä-verkkopalveluun:
• tuen hakija
• hakemuksen kohteena oleva toimenpide
• toimenpiteen kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus
• haetun tuen määrä
• investointia haettaessa investointisuunnitelma

Hakemukset Hyrrään

Hakemukset tarvittavine liitteineen jätetään sähköisesti HYRRÄ-palvelussa, liitteet suositellaan jätettäväksi pdf-tiedostomuodossa. Maaseutuohjelman valtakunnallinen HYRRÄ toimii kaikkien hanke- ja yritystukien asiointikanavana koko hankkeen elinkaaren ajan.

HYRRÄn käyttöön liittyviä ohjeita ja oppaita on nähtävillä Ruokaviraston sivuilla

Hyrrän käyttöön tarvitaan Suomi.fi-valtuutus

Hanketuen edellytyksiä
Tuettavan toiminnan tulee kohdistua maaseutualueelle, EspoossaHyvinkäälläJärvenpäässäTuusulassa ja Vantaalla kaupunkialueet on rajattu tuen ulkopuolelle.. Jos hakijan kotipaikka on kaupunkialueella, mutta tuki kohdistuu maaseutualueelle, tuki saattaa olla mahdollinen. Asia kannattaa varmistaa ottamalla yhteyttä EMOon  jo hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa.

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa EMOn kehittämisstrategiaan sekä täyttää EMOn valintakriteerit.

Hanketuella ei voida rahoittaa olemassaolevaa, vakiintunutta toimintaa, vaan tuettavan hankkeen pitää olla toimintaa laajentava, uudistava tai uudentyyppinen. Tukea ei myönnetä yleisenä toimintatukena, hankkeen pitää olla ajallisesti ja sisällöllisesti tarkkaan suunniteltu ja rajattu.

Hankkeen toteuttajalla tulee olla riittävät taloudelliset resurssit ja tarvittava osaaminen tuettavan toiminnan toteuttamiseen.

Hanke lähtee alueen asukkaiden tarpeista, sen toteuttaminen edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja hanke hyödyttää laajaa joukkoa maaseudun asukkaita.

Kuka voi hakea Leader-hanketukea?
• yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, urheilu- ja liikuntayhdistykset, 4H-yhdistykset,  ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat tai muut yleishyödylliset yhdistykset
• kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset, valtion virasto tai laitos, seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta
• tukea voidaan myöntää poikkeustapauksessa sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu