Tuen hakeminen

Hankehakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta niiden käsittelyssä noudatetaan valintajaksoja. Tukea voi hakea yleishyödylliseen kehittämiseen, investointeihin sekä 1000-8000 euron suuruisiin pienhankkeisiin.

Mihin tukea voi saada?
Leader-hanketukea voidaan myöntää toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta aiheutuviin palkkakustannuksiin, asiantuntijapalkkioihin, matkakuluihin, vuokriin, pienkaluston hankintaan ja muihin hankkeen toteuttamisesta aiheutuneisiin tarpeellisiin kustannuksiin. Investointihankkeissa voidaan hyväksyä mm. kone- ja laitehankinnoista aiheutuneita kustannuksia, rakentamisesta tai korjaamisesta aiheutuneita urakka- palkka- ja materiaalikustannuksia.
Hankintojen hintatason kohtuullisuus tulee varmistaa, suuremmissa hankinnoissa riittävällä määrällä kirjallisia tarjouksia.  Palkkojen tulee vastata alueella vastaavista tehtävistä normaalisti maksettavaa palkkatasoa.

Miten tukea haetaan?
Hanke jätetään sähköisesti Hyrrä-palvelussa, täytetyn hakemuksen lisäksi tarvitaan myös muita liitteitä (listaa täydennetään myöhemmin):
• Yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote tms.
• Yhdistyksen säännöt, johtosääntö tms.
• Viimeisin tilinpäätös, kuntien, oppilaitosten osalta tilinpäätöstä ei edellytetä
• Hintatason selvitys ja tarvittaessa tarjoukset hankinnoista
• Seurantatiedot
• Rakentamisen osalta rakennusselostus, pääpiirustukset ja kopiot tarvittavista luvista

Hankesuunnitelma
Hankkeen laadukas toteutus edellyttää riittävän yksityiskohtaisen ja laadukkaan hankesuunnitelman laatimista. Hyvä hankesuunnitelma toimii hankkeen toteuttajien tukena koko hankeprosessin ajan, siinä kuvataan hankkeen sisältö, se ohjaa hankkeen toteutusta ja sen avulla voidaan seurata toteutuksen onnistumista.

Hankesuunnitelma on vapaamuotoinen, hyvä hankesuunnitelma sisältää mm;
• selvityksen lähtötilanteesta ja perustelut hankkeen tarpeelle
• kuvauksen toteuttajan toteuttajan resursseista ja osaamisesta
• hankkeen keskeiset tavoitteet
• toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi aikataulutettuna
• kustannusarvion ja rahoitussuunnitelma
• riskianalyysin
• suunnitelman jatkotoimenpiteistä

Hyväksyttyä hankesuunnitelmaa tule noudattaa. Tarvittaessa suunnitelmaa vidaan tarkista ja muuttaa, rahoittajan n hyväksyttävä ne ennen muutosten toteuttamista. Jos hankkeella on ohjausryhmä, sen tulee käsitellä muutoshakemus.